Királyvárás villanyvilágítással, lázító állatorvossal

Mit írt a Veszprémi Hírlap 1908. szeptember 6-án?

Hogyan készülődött az uralkodó látogatására a város, a székesegyház és a színház? Vajon száz évvel ezelőtt milyenek voltak az emberek, hogyan intézték ügyes-bajos dolgaikat, mi foglalkoztatta őket, miről álmodhattak? A Veszprémi Hírlap éppen száz évvel ezelőtti számából válogatott cikkek talán választ adhatnak kérdéseinkre.

Királyunk Őfelsége szeptember hó 15-én délután fél öt órakor érkezik városunkba.

Intézkedések a hadgyakorlatok idejére

Akik a hadgyakorlatok területére be akarnak jutni, föltétlenül paszpartora (igazolványra) lesz szükségük, mely nélkül sok kellemetlenségnek lennének kitéve. Ilyen igazolványokért az alispánhoz kell fordulni személyesen, aki a kérvényt a hadvezetőséghez terjeszti föl. – A városi vasútállomást a hadgyakorlatok ideje alatt villany fogja világítani, melyet külön felállítandó gép fog szolgáltatni. – Az alispáni hivatalban 10-étől kezdve állandó éjjeli szolgálat lesz. Ugyanott kizárólag a hivatal részére távíróhivatalt rendeznek be. – A posta és távíróhivatalban is teljes nappali és éjjeli szolgálat lesz, mivégett már több kisegítő postatiszt jött városunkba. – A hadgyakorlatok tartama alatt az összes polgári hatóságok fölött minden intézkedés joga és felelőssége az alispánt illeti. – A hatóság figyelmezteti a közönséget, hogy a zászlókat és egyéb díszítéseket úgy helyezzék el, hogy a villanyos vezetéket meg ne sértsék, mert ez esetben a javítás költségei az illető tulajdonost fogják terhelni. – Hajmáskéren a hadgyakorlatok alatt utcai világítás lesz, mely célra Koller Sándor alispán harminc petróleum lámpát rendelt.

Hivatalos ellenőrzés
Szabó László miniszteri tanácsos a napokban itt járt, hogy Koller Sándor alispánnak Őfelsége fogadására tett intézkedéseit felülvizsgálja. Mindent a legnagyobb rendben talált és elismerését fejezte ki az alispánnak.

Villanyvilágítás
A villanygépek felállítása, illetve felszerelése serényen folyik, tehát remélhető, hogy folyó hó 12-én a Diesel-motor már megindul és így a közvilágítás megkezdődik. Minthogy a villanyvilágítás felsége szállására is be fog vezettetni, az ideiglenes világítás iránt intézkedésre szükség nem lesz.

A veszprémi Színpártoló Egyesület
választmányi ülést tart 10-én, melyen főképp a színház megnyitásának fontos kérdését fogják tárgyalni. A színház 12-én nyílik meg díszelőadással, melyre jegyeket már elő lehet jegyezni dr. Sáry Jánosnál, az egyesület pénztárosánál. Az ezen díszelőadásra fölemelt helyárak a következők: nagy páholy 24, kis páholy 20, földszint zsöllye 4, támlás- és zártszék 3, földszinti állóhely 2, diákjegy 1, erkély I. sor 4, II. sor 3, a többi 2 kor., a karzati állóhely 1 kor. – A rendes helyárak természetesen jóval olcsóbbak lesznek, körülbelül fele a felemelt áraknak.

A lázító katonai állatorvos
Pápáról jelentik, hogy Schmidt József katonai állatorvos ügyében, aki a községek lakosságát izgatta és lázító czikkeket írt a magyarság ellen, Papp őrnagyhadbíró a vizsgálatot befejezte. A kihallgatott sváb parasztok mind terhelően vallottak Schmidt ellen. Felsőbb hatósága Ugodból már át is helyezte, de lázító czikkei miatt a vizsgálat tovább folyik.


– A városi világítás hosszas küszködés után végül elkészült, a miniszteri vizsgálat is mindent rendben talált a városban egy héttel Ferenc József látogatása előtt. A színház addigra már túlesett az első, a díszelőadáson, s az ugodi sváb állatorvos sem mérgezte tovább az osztrák-német-magyar viszonyt. Ha csak ezen múlik, hogy rendben menjenek a dolgok, most is jöhetne egy uralkodó a városba, hátha összekapnák magukat, akiknek kellene, s nem kreálnának politikai ügyeket egy közlekedési lámpából.

Rovat: