Folytatódó királyvárás

Mit írt a Veszprémi Hírlap 1908. augusztus 23-án?

Hogyan köszöntötte uralkodóját a város annak születésnapján, s kik és hogyan nyerészkedhetnek az uralkodói vizit kapcsán? Vajon száz évvel ezelőtt milyenek voltak az emberek, hogyan intézték ügyes-bajos dolgaikat, mi foglalkoztatta őket, miről álmodhattak? A Veszprémi Hírlap éppen száz évvel ezelőtti számából válogatott cikkek talán választ adhatnak kérdéseinkre.

Királyunk születése napja
Hozzánk készülő királyunk Őfelségének hetvennyolcadik születése napját a hagyományosnál is melegebb érzésekkel és hódolattal ünnepeltük mi veszprémiek az idén, midőn alig egy pár hét választ el azoktól a nagy napoktól, midőn őt magunk között fogjuk ünnepelni. A zászlódiszt öltött város, valamint a vármegye tisztikara, ugyszintén a honvéd- és a tüzértisztikar testületileg jelent meg az ünnepi isteni tiszteleten, melyet a kegyesrendiek templomában 9 órakor a megyéspüspök képviseletében Kránitz Kálmán fölszentelt püspök celebrált fényes segédlettel. A szentmisét Tedeum előzte meg, melynek kezdetét, valamint a szentmise főbb mozzanatait a templom előtt fölállitott diszszázad sortüzekkel jelezte tiszteletül. A Szentbenedek-hegyen pedig mozsarak durrogása hirdette a kegyeletes ünnepet.

– Kiváló alkalom lehetett ez az ünnepség a későbbi látogatás főpróbájának.


Katonáink a hadgyakorlaton
Mindenkinek van barátja, ismerőse, tán közeli rokona, ha maga épen nem is volt tán katona, akitől igaz részvéttel halotta azt a sok panaszt, melyet katonáink a hadgyakorlatok alkalmával kiállott nélkülözések felől szoktak hazahozni. Mit szenvedtek különösen egyes haszonleső, élelmiszert árusitók kapzsisága miatt, különösen ha balsorsuk Magyarország határán tul vitte őket. Nálunk is megindult már a katonaság mozgolódása. Csapatok menetelnek, összpontositások történnek s a jó tartalékosok, a vékony pénzű tartalékosok, sóvár szemekkel állanak mindenfelé, ahol egy két jó falat van kitéve eladásra. Hiába, a bőséges házi koszt nagyon hiányzik nekik. Ilyenkor a vendégszerető magyar ember megosztja a falatját is a szegény katonával s nem akar azok keserves lénungjából meggazdagodni. Hinni akarjuk, hogy népünk nem tekinti ellenségnek véreinket, ha beszállásolják házához, hanem a hagyományos magyar vendégszeretetnek legalább annyira hódol, hogy nem rugtatja fel az élelmiszerek árát mesterségesen, ami ha meg is történnék, a közvélemény módot fog találni, hogy az uzsorásokat pellengérre állitsa.

– A katonaságnak élelmiszert szállítók nyerészkedése békeidőben is szemet szúrt, de pár év múlva az első világháború idején vált igazán egyértelművé.


Őfelsége a király
városunkba jövetele alkalmával Veszprém királyhű közönsége a lehető legimpozánsabban akarja fogadni szeretett királyát, miért is a vármegye és város vezetősége elhatározta, hogy az összes középületeket a legfényesebben feldiszitteti, diadalkapukat állit fel, egyben felhivja a város minden egyes polgárát, hogy a ritka ünnepélyes alkalomnak megfelelőleg házát diszitse és lobogózza fel. Minthogy pedig a Victoria zászló és diszitő-vállalat az összes ajánlattevők között a multban teljesitett ilynemű munkálatainak rendkivüli sikere folytán a legnagyobb garanciát nyujtotta arra nézve, hogy a diszités a tervnek megfelelően fényes s impozáns lesz, a vármegye és város vezetősége a megyei és városi középületek diszitését, valamint a diadalkapuk felállitását és feldiszitését a Victoria zászló és diszitő-vállalatnak adta át. A cég elvállalja a magánházak feldiszitését is, még pedig a lehető legjutányosabb árban, amennyiben idehozza egész diszitési raktárát, mely a leggazdagabb az országban. Kérjük az érdekelt közönséget, hogy megrendeléseit akár közvetlenül a cégnél (Budapest, Baross-utca 91.), akár a cég itteni vezérképviselőjénél: Boskovitz Ignác kárpitosmesternél már most annyival is inkább megtenni sziveskedjék, mert később a megrendelések a munka felhalmozódásánál fogva már sokkal drágábban lesznek eszközölhetők. Megjegyezzük, hogy az egybeszőtt (merinó) cimeres lobogókat egyedül mi készitjük Magyarországon budapesti gyárunkban. Zászlókat Boskovitz Ignác kárpitosmester papvásár-utcai üzletében tartunk raktáron, hol azok bármikor megtekinthetők. Csathó Aurél és Rumbold Bernát Budapest, Baross-utca 91. Telefon: 52-09.

– Így is lehet nyerészkedni „ferencjóska” kapcsán. Érdemes felfigyelni a kezdetben egyes szám harmadik személyű fogalmazásra, amely hirtelen átvált többes elsőbe…

Rovat: