Királyvárás

Mit írt a Veszprémi Hírlap 1908. augusztus 15-én?

Hogyan készülődött az uralkodó látogatására a megye, a város és a papság? Vajon száz évvel ezelőtt milyenek voltak az emberek, hogyan intézték ügyes-bajos dolgaikat, mi foglalkoztatta őket, miről álmodhattak? A Veszprémi Hírlap éppen száz évvel ezelőtti számából válogatott cikkek talán választ adhatnak kérdéseinkre.

Királyvárás
A nagy napok közeledtét jelzik a készülődések, melyek város- és vidékszerte szemmelláthatólag folynak Ő felsége méltó fogadására. A megyei, városi hatóságok, a püspökség és a káptalan egyaránt buzgólkodnak az utak, utcák és épületek kitatarozásában, hogy a külső disz is kifejezze a belső hódolatot. A hadgyakorlatokon megjelenő főbb személyek szállását már a mult hónapban rendezte és biztositotta az udvarmesteri hivatal itt járt bizottsága.

Mostanában legtöbb gondot adott a diszités ügye, amely azonban már rendben is van. Ugyanis Koller Sándor alispán megkötötte a szerződést két budapesti vállalkozóval: a Linhardt céggel és a Csathó-Rumbold céggel. A bevonulási út diszitése igy oszlik fel: A Veszprém városi vasuti állomástól az Erzsébet-szállóig a MÁV., innen a volt Kubai-kávéházig a megye, innen a Vár feljárójáig a város, innen pedig s a Várban a püspökség és a káptalan diszittet. Három diszkapu lesz: a vármegyéé a Kossuth-utcának a vasút felöli végén, a városé a városháza előtt, a harmadik – a papságé – a Vár feljárójánál, a Csepcsányi-gyógyszertár mellett.

A vármegyeháza s a főispáni lak, mint a megye tulajdonát képező épület diszitését a vármegye, a városházáét pedig a város végezteti.

A többi épületek diszitése természetesen a közönség gondja és nemes kötelessége; itt megemlitjük, hogy a vállalkozó diszitő cégek hoznak magukkal bő diszités készletet, melyeket jutányos áron bocsátanak a közönség rendelkezésére.

A másik főgond az utakra vonatkozott. Erre nézve Duka Achill műszaki főtanácsost küldte ki a kereskedelemügyi miniszterium, akivel s Molterer János főmérnökkel együtt az alispán bejárta az összes utakat, melyek a király utjába esnek. Megállapitották a szükségleteket s az alispán a munkálatokat már meg is kezdette.

A rendőri intézkedések dolgában is kiadta már az alispán a rendeleteket a polgármesteri, rendőrkapitányi és a veszprémjárási főszolgabirói hivatalokhoz. A rendőri intézkedések ügyében Szabó László miniszteri tanácsos jött le Budapestről s több napig az alispán vendége volt.

Természetesen az előkészületek ezzel nem értek véget; szakadatlanul fognak folyni a királynapokig a hatóságok, testületek, a nagy közönség és a magánosok részéről. Fölösleges talán buzditanunk a közönséget, hogy abban a sok gondot követelő munkában egyrészt támogassa a hatóságokat, másrészt maga is törekedjék a Felséges Úr méltó fogadására a külső diszben is.


– Az 1908. szeptember havi uralkodói látogatás előtt egy hónappal megjelent hírekből közlünk ezúttal egy írást, s a továbbiakban a készületek előrehaladtáról számolunk majd be. Érdemes lesz nyomon követni és összehasonlítani majd az írások tartalmát és hangvételét.

Rovat: