Kedélyes kvaterkázás az államtitkárral

Mit írt a Veszprémi Hírlap 1908. július 12-én?

Milyen sikerrel lobbizott a város az államtitkárnál, mi lett a gőzfürdő sorsa, milyen kárt okozott a jég a Somlón? Vajon száz évvel ezelőtt milyenek voltak az emberek, hogyan intézték ügyes-bajos dolgaikat, mi foglalkoztatta őket, miről álmodhattak? A Veszprémi Hírlap éppen száz évvel ezelőtti számából válogatott cikkek talán választ adhatnak kérdéseinkre.

Városunk fejlődése
Akármerre nézünk, mindenfelé a szorgos munkát, a várost emelő, szépitő épitkezést látjuk. Kezd kibontakozni a városnak jövőbeli képe s máris teljesültnek látjuk azt a csodálatos s valljuk meg, eleinte hihetetlennek tetsző átalakulást, amely a maga bevégzettségében hordozza Veszprém város fejlődésének az uj korszakát. S hogy az átalakitásokkal, épitkezésekkel együtt tervezett utcanyitások, különösen a szinházhoz vezető utca megnyitása mennél gyorsabb tempóban haladjanak, Veszprém város küldöttséget menesztett a kereskedelmi miniszterhez, hogy a városnak a kisajátitásokkal összefüggő dolgait, tekintettel az őszi királygyakorlatokra, lehetőleg soron kívül intéztesse el. A küldöttséget, amelynek tagjai dr. Óvári Ferenc vezetése alatt Szeglethy György, dr. Csete Antal, Laczkó Dezső és Pillitz Mór voltak, a Karlsbadban időző miniszter helyett Szterényi József államtitkár lekötelező szivélyességgel fogadta s a polgármester élénk, meggyőző előadására megjegyezte, hogy ezekben a dolgokban nem a személyes érdeknek, hanem az igazságnak kell győznie. Meglátjuk, vajjon igy lesz-e. A polgármester a városrendezőtervek sürgős keresztülvitelét indokolván, kitért a veszprémi görbe utcákra is, jelezvén, hogy a kisajátitással, uj utcanyitással ezek száma is kevesbedik, illetve az egyenes utcák szaporodnak. Szterényi a görbe utcákra kedélyesen jegyezte meg:
� Persze, a veszprémiek görbe utakon járnak.
� Igen, válaszolt a polgármester, de iparkodunk megjavulni s ehhez kérjük exellenciádnak szives közreműködését.
A küldöttség a legjobb reményekkel tért vissza a görbe utcák városába.

� Legalább olyan jó anekdota, mint például Torgyán Józsi bácsi chilei cseresznyeexportjának ötlete. Egyszerre humoros és felemelő�

Gőzfürdő
A félbenmaradt gőzfürdő-épületre a napokban feltették a rendeltetését jelző cimtáblát s a gőz- és kádfürdőre áhitozó egyének nagy megelégedéssel hallják, hogy augusztus végén már teljesen rendben lesz fürdő. Ugy halljuk, a gőzfürdő épitését egy Budapesten alakult részvénytársaság fejezi be s kényelmesen berendezve adja át rendeltetésének.

� Korábban tavaszra ígérték a fürdő átadását, most már augusztus végére. Lehet, hogy soha sem készült el, s ezért romos ma is egyedüliként az épület az Óváros téren?

Jég a Somlyón
A mult szombati óriási viharból kijutott a Somlyó-vidéknek is. A jég okozta kárról azonban különféle verziók keringtek. Beszéltek 20-tól 70%-ig terjedő kárról. A tény az, hogy a somlyóvásárhelyi részen jóval kevesebb a kár, mint a dobai részen, de itt sem lehet beszélni óriási kárról. Még mindig lehet a Somlyón olyan szüret, aminő rég nem volt.

� Egy szó sem esik arról, hogy mi szenvedett kárt � ennyire egyértelmű, hogy a Somló esetében csakis a szőlőről lehet szó.

Az utazó diákok
ellen, mint egy kaposvári ujságból olvassuk, szigoru intézkedéseket tett a kultuszkormány. Komárom város közig. bizottsága írt fel a pénz és felügyelet nélkül való utazgatás ellen. Figyelmeztet arra az erkölcsi veszélyre, hogy az ifjak utközben, szorultságból kéregetnek s hogy ez a koldulás jellegével biró kéregetés kiöli az ifjakból a szemérmet s az önérzetet s mert gyakran kénytelen utszéli csárdákban időzni, éjjelezni, az ott hallott és látott dolgok az ifjak lelkületére s fizikumára egyaránt káros következésü lehet. A minisztérium utasitotta a középiskolai igazgatókat, hogy az ily pénz és kellő felügyelet nélkül való s önérzetes ifjakhoz nem illő utazgatást tiltsák el.

� Szeretném figyelmeztetni a mai önérzetes ifjakat, hogy a nyári fesztiválok látogatása káros lehet mind fizikumuk, mind erkölcsi tartásuk szempontjából...

Rovat: